Blog & News

Vizitka dobrého uchádzačaVizitka dobrého uchádzača
Vizitka dobrého uchádzača

TRK Marketing

about 2 months ago

5 min read

Vizitka dobrého uchádzača

Plánovanie kariéry je dôležitý krok, ktorý dokáže do veľkej miery ovplyvniť nielen Vaše profesijné smerovanie, ale aj celkovú spokojnosť s novým zamestnaním. Aby ste boli ideálnym uchádzačom pre viac zamestnávateľov, stačí dodržiavať len pár zlatých pravidiel.

Životopis
Rozbiehať alebo meniť smerovanie Vašej kariéry bude jednoduchšie sa správne napísaným životopisom. Aby ste na prvý pohľad zaujali, je dôležité vojsť sa do dvoch strán, pritom by ste mali predložiť len kľúčové údaje a v správnom poradí:

 • Hlavička: Meno a priezvisko, dátum narodenia, kontaktné údaje, odkaz na LinkedIn profil.

 • Resumé: Zhrnutie najrelevantnejších profesijných zručnosťou a osobnostných predpokladov v jednej, maximálne dvoch vetách.

 • Prax: Výstižný popis Vašich pracovných skúseností od aktuálnej po najstaršie.

 • Vzdelanie: Dosiahnutý stupeň vzdelania s postupnosťou od najvyššieho po najnižší, prípadne dodatočné certifikáty a študijné pobyty.

 • Jazyky: Úrovne jazykových znalostí (porozumenie, rozprávanie, písanie) vychádzajúce zo Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF úrovne).

 • Zručnosti: Osobnostné, technické, teoretické, vodičské.

 • Projekty: Dobrovoľné a zaujímavé projekty mimo prácu.

 • Referencie: odporúčania od nadriadených alebo profesorov.


Motivačný list
Keď sa uchádzate o konkrétnu pracovnú pozíciu, tak práve motivačný list je tým dokumentom, ktorý môže rozhodnúť o pozvanie na pohovor. Preto bez ohľadu na to, či ho pri opise výberového procesu vyžadujú alebo nie, čas venovaný jeho prispôsobovaní konkrétnu pracovnú pozíciu sa určite oplatí. Okrem toho si pri písaní príslušného textu lepšie uvedomíte Vaše charakteristické vlastnosti a dôležité zručnosti, z ktorých môžete na pohovore vychádzať.

Dobrý motivačný list je:

 • Aktualizovaný a v súlade s každým uchádzaním sa o pracovnú ponuku.

 • Úprimný v predkladaných informáciách.

 • Vystihujúci Vašu kvalifikáciu spojenú s predpokladmi na danú pozíciu.

 • Štylisticky a gramaticky správny.

 • Formálný.


Sprievodný text
Pri posudzovaní kandidátov má veľkú váhu aj sprievodný text v mailovej komunikácii. Ide o úplne prvý prejav z Vašej strany, ktorý by mal vhodne uviesť priložený životopis a motivačný list. Práve tu sa očakáva odôvodnenie Vášho záujmu o danú pozíciu.

Pokiaľ je pre danú pozíciu motivačný list podmienkou, tak je vhodné do sprievodného textu zhrnúť najpodstatnejšie informácie, ktoré Vás na danú pozíciu môžu doslova predať.

Referencie
Zmysel rôznych posudkov a odporúčania od nadriadených, prípadne iných vážených spolupracovníkov, naberá v dnešnej dobe na váhe. Existujú 2 formy a ich vnímanie z personálneho hľadiska:

 • písomná - formálne a s rezervou

 • telefonická - úprimná a cielená


Z tohto dôvodu sa často stane, že bez ohľadu na ucelenú písomnú referenciu si personalista dodatočne overí fakty po telefóne.

Príprava na pohovor | Informovanosť
Aby ste zo seba dostali to najlepšie, pripravte sa na najhoršie! Čo všetko je potrebné si pred pohovorom naštudovať?

 • Súhrnné informácie o segmente v ktorom spoločnosť pôsobí

 • Zameriavajte sa na kľúčové fázy v rámci Vašej doterajšej kariéry

 • V prípade, že Vám chýba pracovné skúsenosti, zamerajte sa ešte viac na Vaše silné stránky

 • Predajte svoje zručnosti a skúsenosti na konkrétnych príkladoch

 • Zamyslite sa, prečo ste práve Vy vhodným kandidátom na obsadzovanú pozíciu

 • Prichystajte si aspon 2 doplňujúce otázky


Príprava na pohovor | Prvý dojem
Pri osobnom kontakte s personalistom a potenciálnym nadriadeným vedomosti nestačia. Dôležité sú aj upravený zovňajšok a vystupovanie, preto si za každých okolností snažte zachovať chladnú hlavu a správajte sa čo najviac prirodzene.

S miernou nervozitou sa na pohovoroch počíta, no dajte si záležať na týchto podvedomých signáloch:

 • pevný stisk ruky

 • jednoznačná reč a pozícia tela

 • správne dýchanie

Read More
Nová dohoda o sezónnej práci 2023Nová dohoda o sezónnej práci 2023
Nová dohoda o sezónnej práci 2023

TRK Marketing

5 months ago

2 min read

Nová dohoda o sezónnej práci 2023

Nový typ dohody o pracovnej činnosti od roku 2023

Od roku 2023 je možné uzatvárať nový typ dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Čo to znamená a na čo si dať pozor?

Čo to je a kde ju je možné využiť?

Nová dohoda je určená pre vybrané druhy sezónnych prác, ktoré sa opakujú každý rok a nepresahujú obdobie 8 mesiacov v kalendárnom roku.

Príloha č. 1b Zákonníka práce stanovuje, aké druhy prác možno týmto spôsobom vykonávať, ide napríklad o práce v poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere úrody a skladovaní vybraných druhov zeleniny, v cestovnom ruchu pri prevádzkovaní táborov a rôznych atrakcií, ubytovacích služieb, v potravinárstve pri spracovaní poľnohospodárskych produktov a tiež v lesnom hospodárstve (zakladaní, obnove a výsadbe lesov).

Ako sa uzatvára a ako dlho platí?

Dohoda musí byť uzatvorená písomne, najviac na osem mesiacov. Musí obsahovať informácie o dohodnutej práci, odmene za vykonanú prácu, rozsah pracovného času a čas na ako dlho sa uzatvára.

Koľko hodín je možné odpracovať a aký je pracovný režim?

Maximálny počet odpracovaných hodín je 520 za kalendárny rok. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie presiahnuť 40 hodín v priemere najviac za obdobie 4 mesiacov. Čo to znamená v praxi? Aj keď môžete túto dohodu uzatvoriť na obdobie až 8 mesiacov (32 týždňov), pri výpočte priemernej týždennej pracovnej doby počas ktoréhokoľvek intervalu 4 mesiacov (či už na začiatku alebo konci obdobia) nesmie počet odpracovaných hodín presiahnuť 40 hodín týždenne v priemere. Napríklad ak počas prvých dvoch mesiacov zamestnanec odpracuje 60 hodín týždenne, tak v ďalších dvoch mesiacoch môže odpracovať už len 20 hodín týždenne v priemere.

Dôležité informácie o sociálnom poistení

Dohoda o sezónnej práci má špecifický vplyv na sociálne poistenie prostredníctvom odvodovej odpočítateľnej položky. Táto položka sa automaticky uplatňuje na každú takúto dohodu bez potreby písomného oznámenia zamestnávateľovi. Je možné ju uplatniť na viacero dohôd súčasne a znižuje sa ňou vymeriavací základ pre poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, pričom ostatné zložky sociálneho poistenia sa platia z hrubej mzdy bez zníženia. Výška tejto položky je 50 % priemernej mesačnej hrubej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok, čo v roku 2023 predstavuje 605,50 eura mesačne.

Read More
3 výhody agentúrneho zamestnávania3 výhody agentúrneho zamestnávania
3 výhody agentúrneho zamestnávania

TRK Marketing

11 months ago

1 min read

3 výhody agentúrneho zamestnávania

Agentúra práce ponúka uchádzačovi o zamestnanie široký výber pracovných ponúk aj ďalších služieb.

Agentúra práce ponúka uchádzačovi o zamestnanie široký výber pracovných ponúk aj ďalších služieb.

Aké sú výhody agentúrneho zamestnávania?

1. Pomáha urýchliť nástup do novej práce: agentúra práce umožňuje uchádzačovi o prácu urýchlenie nástupu do nového zamestnania a firmám zase pomože obsadiť veľmi rýchlo pracovnú pozíciu.

2. Šetrí náklady a čas na nájdenie nového pracovníka: pracovná agentúra pomože firme ušetriť náklady  a čas za nájdenie nového pracovníka. Za firmu hľadá kandidátov, robí pohovory, rieši administratívu potrebnú s nástupom a pod.

3. Ponuka flexibilnej práce: Niektorí zamestnanci preferujú dočasné zamestnanie, aby nadobudli znalosti a skúsenosti a po čase si chcú nájsť stálu pozíciu - možu tak zotrvať v rovnakej firme alebo si nájsť novú prácu. Dočasný zamestnanec tiež može pomocť dočasne nahradiť miesto počas hľadanie stálych zamestnancov

Zamestnanci pracovnej agentúry možu využívať benefity firmy a zároveň aj benefity agentúry (napr. výhodné tarify, vianočné darčeky, spoločenské akcie apod…)

Množstvo pracovných ponúk s atraktívnymi benefitmi nájdete tu.

Read More
Najatraktívnejšie firemné benefityNajatraktívnejšie firemné benefity
Najatraktívnejšie firemné benefity

TRK Marketing

12 months ago

1 min read

Najatraktívnejšie firemné benefity

Aký je Váš najobľúbenejší firemný benefit?

Benefity už nie sú iba o finančnom ohodnotení. Pre zamestnancov je čím ďalej, tým viac doležité to, ako sa v práci cítia.

Pri výbere práce sú častokrát rozhodujúce práve nefinančné benefity, ako napríklad dovolenka nad rámec zákona, flexibilná pracovná doba či možnosť home-officu.

Vačšina Slovákov by uvítala 5 a viac týždňovú dovolenku, keďže kladú vačší doraz na svoju psychickú pohodu a spokojnosť. Tá im následne pomáha lepšie sa vyrovnať so stresujúcimi pracovnými situáciami a tak mať aj lepšie výsledky v práci.

Naopak, medzi najatraktívnejšie finančné benefity patria napríklad odmeny pri pracovných a životných jubileách.

Množstvo pracovných ponúk s atraktívnymi benefitmi nájdete tu.

Read More
Povinnosti absolventa po ukončení VŠPovinnosti absolventa po ukončení VŠ
Povinnosti absolventa po ukončení VŠ

TRK Marketing

12 months ago

1 min read

Povinnosti absolventa po ukončení VŠ

Absolventom VŠ sa stávate dňom ukončenia štátnej skúšky

Ak ešte nemáte podpísanú pracovnú zmluvu, možete sa zaevidovať na úrade práce. Možete tak urobiť do 7 kalendárnych dní od ukončenia štúdia a do evidencie budete zaradení nasledujúci deň po ukončení štúdia. Tým pádom nebudete musieť platiť žiadne odvody.

- platný občiansky preukaz
- kópia diplomu (iného dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania)
- potvrdenie o dobe štúdia vydané školou po ukončení štúdia

Ak už ste sa na úrade zaevidovali a vám sa podarilo nájsť si zamestnanie, informujte o tom úrad práce do 8 dní.

Budete tak z evidencie z úradu vyradení a odvody za vás bude mať na starosti zamestnávateľ.

Ak sa nebudete na úrade práce evidovať, budete odvádzať zdravotné poistenie.

Viac informácií o povinnostiach absolventov nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Určite však hľadanie novej práce neodkladajte a pozrite si naše aktualne pracovné ponuky.

Read More
Showing 1-5 of 9

Social Media

Follow us for the latest

We constantly post new interesting job offers, tips and look for talent there.

Trenkwalder @