Právnym rámcom spracovania osobných údajov je zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ktorý upravuje najmä ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

Vymedzenie pojmov
Účel spracovania osobných údajov
Dotknutá osoba
Spracovanie osobných údajov
Kontaktné údaje prevádzkovateľa