Zásady ochrany osobných údajov

Právnym rámcom spracovania osobných údajov je zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktoré upravujú najmä ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

 

Z hľadiska pojmov sa:

 • dotknutou osobou rozumie každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, v tomto prípade každý užívateľ, ktorý odoslal svoje osobné údaje a životopis prostredníctvom formulára umiestneného na našej internetovej stránke,

 • prevádzkovateľom rozumie spoločnosť Trenkwalder, a.s., so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 35 861 169, ktorá vymedzila účel spracúvania osobných údajov, určila podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene,

 • sprostredkovateľom rozumie každý, každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,

 • príjemcom rozumie každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou

 • treťou osobou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

 • zodpovednou osobou rozumie osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona.

 

Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je poskytovanie personálneho a kariérneho poradenstva pre dotknutú osobu, a to najmä za účelom sprostredkovania zamestnania u iného zamestnávateľa (príjemca) alebo dočasného pridelenia k zamestnávateľovi, ktorý ponúka pracovné príležitosti pre agentúrnych zamestnancov. Za tým účelom je dotknutá osoba povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky zmeny poskytnutých osobných údajov v lehote 14 dní od uskutočnenia zmeny.

 

Prevádzkovateľ sa bude v medziach vymedzeného účelu spracovávať údaje o totožnosti dotknutej osoby (titul, meno, priezvisko), údaje o trvalom a prechodnom pobyte dotknutej osoby (adresa, číslo domu, obec, PSČ a štát), údaje o národnosti, fotografiu, kontaktné údaje (telefón, e-mail), údaje o dosiahnutom vzdelaní (stupeň vzdelania, vzdelávacia inštitúcia, doba štúdia, rok ukončenia štúdia, akademický titul), údaje o predchádzajúcich zamestnaniach (druh práce, zamestnávatelia), údaje o kvalifikácii a zručnostiach (odborné skúšky, certifikáty, vodičský preukaz), očakávania uchádzača vo vzťahu k požadovanej pracovnej pozície alebo vykonávanej práci, dátumu nástupu a očakávaných platobných podmienkach.

 

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby udelený prostredníctvom registrácie na webovej stránke prevádzkovateľa zaznamenaný elektronickými prostriedkami, prípadne písomný súhlas, na sprístupnenie a poskytnutie osobných údajov z informačného systému spoločnostiam v skupine Trenkwalder a inými subjektom (príjemcom), najmä potencionálnym zamestnávateľom, vrátane subjektov v členských štátoch Európskej únie, a to výlučne vo vzťahu k vyššie vymedzenému účelu spracúvania. Dotknutá osoba súhlasí s cezhraničným tokom osobných údajov, a teda s poskytnutím a sprístupnením týchto osobných údajov do členských krajín Európskej únie.

 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že v prípade úspešného sprostredkovania zamestnania prevádzkovateľom budú jej osobné údaje poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

 

Dotknutá osoba má v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov:

 • právo na poskytnutie informácií o druhu, štruktúre a priebehu ich spracovania osobných údajov,

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,

 • právo na opravu osobných údajov,

 • právo vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba predtým prevádzkovateľovi udelila,

 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,

 • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,

 

Zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

 

Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely identifikovania fyzickej osoby všeobecne použiteľný identifikátor len vtedy, ak jeho využitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Súhlas so spracúvaním všeobecne použiteľného identifikátora musí byť výslovný a nesmie ho vylučovať osobitný predpis, ak ide o jeho spracúvanie na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje; to neplatí, ak všeobecne použiteľný identifikátor zverejní sama dotknutá osoba.

 

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje zamestnanca chrániť, zamedziť neoprávneného prístupu k nim, a po uplynutí doby ich uchovávania uloženej zákonom alebo zániku účelu ich spracovania zabezpečiť ich následnú likvidáciu (vymazanie).

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a príslušný orgán je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak:

 • spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov,

 • spracúvanie osobných údajov je v rozpore požiadavkami na spracovanie osobitných kategórií osobných údajov

 • výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Trenkwalder, a.s.

Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava

 

Podnety a žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov môžu zamestnanci zasielať na e-mailovú adresu sk.gdpr@trenkwalder.com, ktorá bola prevádzkovateľom zriadená práve na tento účel. Prevádzkovateľ určil na účely spracovania osobných údajov zodpovednú osobu Mgr. Vojtecha Budaváryho, email: v.budavary@trenkwalder.com.

 

 

Google Analytics

 

Táto webová stránka používa Google Analytics, služby poskytované spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy a adresy URL webových stránok s názvom) sú prenášané a ukladané na server Google v USA. Nebudeme uchovávať žiadne z vašich údajov zhromaždených v súvislosti so službou Google Analytics.

 

Táto webová lokalita využíva možnosť anonymizácie IP poskytovanej službou Google Analytics. Vaša IP adresa bude preto skrátená / anonymizovaná spoločnosťou Google ihneď, ako spoločnosť Google obdrží vašu IP adresu. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu. Adresa IP poskytnutá službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.

 

Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu a používaniu údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.
Používanie služby Google Analytics môžete takisto odmietnuť kliknutím na nasledujúci link. Na počítači sa tak nastaví súbor cookie na zrušenie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania spolu s vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/sk.html alebo na stránke https://policies.google.com/

 

 

Cookies

 

Táto webová lokalita používa tzv. Cookies. Cookie je malý súbor, ktorý môže byť nainštalovaný vo vašom počítači pri návšteve webových stránok. Súbory cookie sa vo všeobecnosti používajú na to, aby návštevníkom stránok poskytovali ďalšie funkcie v rámci lokality. Môžu byť napríklad vytvorené tak, aby sledovali vašu návštevu a podporovali vašu navigáciu na webových stránkach, zapamätali si vaše preferencie, a obnovili ich, keď webovú stránku navštívite znovu.

 

Súbory cookie nemôžu pristupovať, čítať ani meniť žiadne iné údaje v počítači. Väčšina súborov cookie, ktoré sa používajú na tejto webovej lokalite, sú takzvané cookies pre relácie. Po opustení webovej stránky sa automaticky vymažú. Na druhej strane trvalé súbory cookie zostanú v počítači, kým ich v prehliadači neodstránite. Používame trvalé súbory cookie, ktoré vás pri ďalšej návšteve týchto webových stránok ropoznajú.

 

Ak chcete regulovať súbory cookie nainštalované v počítači, môžete si upraviť nastavenia prehliadača tak, aby vás upozornil, keď webová lokalita chce nainštalovať súbor cookie, alebo môžete súbory cookie zablokovať úplne. Môžete takisto odstrániť súbory cookie, ktoré už boli nainštalované v počítači. Viac informácií o tom, ako robiť tieto veci, nájdete vo funkcii „Pomocník“ vo vašom prehliadači.

 

Upozorňujeme však, že zablokovanie súborov cookie môže zabrániť tomu, aby ste naplno využívali naše webové stránky.