O nás

Spoločenská zodpovednosť

Naše vedúce postavenie na európskom trhu je symbolom úspechu a zároveň záväzkom. Ako neustále rastúca spoločnosť ovplyvňujeme aj vývoj na trhu práce. Vedome preberáme zodpovednosť za toto neustále sa vyvíjajúce poslanie. Preto sú pre nás dôležití predovšetkým ľudia. Vytvárame vzťahy, ktoré sú založené na dôvernej a dynamickej spolupráci s kandidátmi a zamestnávateľmi.

Preberáme celopodnikovú zodpovednosť a konáme v súlade s prísnymi usmerneniami a zásadami pevne zakotvenými v podnikových predpisoch. Podporujeme projekty, ktoré sú v súlade s našimi hodnotami a udržateľnosť je základným prvkom nášho konania a neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie.

Prijali sme záväzok uplatniť v spoločnosti najnovšie princípy a zásady v oblasti manažérstva kvality. Svoje zámery vyjadruje vedenie našej spoločnosti vypracovaním politiky kvality a stanovením jej cieľov pre jednotlivé procesy. Systém manažérstva kvality spoločnosti je vytvorený, zdokumentovaný a zavedený na komplexné personálne poradenstvo. Spoločnosť Trenkwalder, a.s. je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality, udeleného medzinárodnou spoločnosťou DNV.

Všetky hodnoty, ktoré si v Trenkwalderi ceníme, sú založené na vzájomnej dôvere naších služieb, ktorá vychádza z dôležitých personálnych rozhodnutí. Od začiatku svojho pôsobenia si Trenkwalder zakladá na blízkosti svojej pôsobnosti tak, aby vás mohol podporiť pri dôležitých rozhodnutiach. Rešpektujeme individualitu každého partnerstva. Okrem toho sa s našími ambíciami snažíme dynamicky rozvíjať vo všetkých smeroch. Sme otvorení a spravodliví v kľúčových rozhodnutiach.

 

Neustálym udržiavaním kvality našich služieb a transparentnosti všetkých procesov sme spoľahlivým partnerom na súčasnom trhu práce.

Naša politika kvality

Spoločnosť Trenkwalder, a.s. sa vo všetkých svojich činnostiach zaväzuje napĺňať legislatívne požiadavky, požiadavky normy ISO 9001:2015, požiadavky spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti, potreby a očakávania svojich zamestnancov, zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán, prostredníctvom princípov stanovených, okrem iného, v Politike kvality a v Code of Conduct.

Viac v našom kódexe správania dodávateľa.

(World Employment Confederation-Europe, predtým CIETT)

Základné hodnoty spoločnosti Trenkwalder ladia so štandardmi WECglobal a preto sme členom tejto konfederácie poskytovateľov personálnych služieb od roku 2014.

WECglobal zastupuje záujmy konzultantov na medzinárodnej úrovni, pomáha

členom vykonávať ich činnosti v právne regulovanom prostredí, presadzuje štandardy kvality a činí kroky proti podvodným poskytovateľom týchto služieb.

Cieľom WECglobal je predovšetkým prispieť k vytvoreniu efektívne fungujúceho trhu práce.

Naša divízia Trenkwalder je zakladajúcim členom Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS), ktorá združuje najvýznamnejšie personálno-poradenské spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Podpísaním etického kódexu tak dokazujeme pozíciu dôveryhodného partnera a poskytovateľa služieb najvyššej kvality.

Všetky hodnoty, ktoré v Trenkwalder uznávame, vychádzajú z obojstrannej dôvery v naše služby, prejavenej pri dôležitých personálnych rozhodnutiach.

Trenkwalder si už od začiatku svojho pôsobenia zakladá na blízkosti svojej pôsobnosti tak, aby vás mohol podporovať pri významných rozhodnutiach. Rešpektujeme pritom individualitu každého partnerstva.

Okrem toho sa svojimi ambíciami snažíme dynamicky rozvíjať vo všetkých smeroch. Pri kľúčových rozhodnutiach sme otvorení a féroví.

Stabilným udržovaním kvality našich služieb a transparentnosťou všetkých procesov sme spoľahlivým partnerom na súčasnom trhu práce.

Spájame ľudí so spoločnosťami. Na základe medzinárodných skúseností a lokálnych kontaktov dokážeme vytvoriť perfektnú zhodu na trhu práce. S našou pomocou majú ľudia možnosť získať prácu po akej túžia a firmy zase ľudí, akých potrebujú.

Východiskovým bodom všetkých našich činností je pochopenie Vašich individuálnych potrieb. Ako partner budete mať našu plnú podporu pri dosahovaní Vašich cieľov. Sme féroví k ľuďom, s ktorými pracujeme a našou najväčšou ambíciou je, aby sme boli spolu úspešní.

Všetci pracujeme v prostredí, ktoré poskytuje istotu a inšpiráciu zároveň, pričom ľudia aj spoločnosti môžu s nami naplno využiť svoj potenciál.

Urobíme všetko pre to aby sme zlepšili Váš život. Na to máte naše slovo.