Vyberte si Vašu výhru!
A: Gril Happy Green

B: Závesné kreslo Amazonas

C: Piknikový kôš Toro

Podmienky súťaže
 • Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Trenkwalder, a.s. so sídlom Nám. 1 mája, 18
811 06 Bratislava (ďalej len „usporiadateľ“).

 • Názov súťaže

Fajront na záhrade

 • Miesto priebehu súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK (ďalej len „miesto konania súťaže“).

 • Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (http://www.facebook.com), má po celú dobu trvania súťaže aktívny svoj účet na sociálnej sieti FACEBOOK a splní stanovené pravidlá súťaže. (ďalej len „súťažiaci“).

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancov blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a žrebovanie bude opakované.

 • Trvanie súťaže

Súťaž je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od 1.8 2017 do 13.8.2017 (vrátane). Usporiadateľ  súťaže  si  vyhradzuje  právo  konečného  rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

 • Cieľ súťaže

Súťaž je propagačnou aktivitou usporiadateľa a jej cieľom je podpora a propagácia služieb usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu. Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Pravidlá súťaže

Súťažiaci, ktorý súhlasí s podmienkami súťaže sa do súťaže zapojí tak, že napíše do komentára pod súťažný príspevok jeho vysnívané povolanie. Do komentára s odpoveďou je potrebné pridať aj označenie A, B alebo C, ktoré prislúchajú k výhre, ktorú si súťažiaci sám vyberá. Každý súťažiaci je oprávnený zapojiť sa do súťaže iba jedným komentárom. V prípade viacerých komentárov sa ako súťažný bude považovať prvý, resp. najstarší. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK).

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK.

 • Výhry

Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercovi výhru podľa jeho výberu z nasledujúcich možností:

 1. Záhradný party gril (Happy Green)
 2. Závesné hojdacie kreslo (Amazonas)
 3. Piknikový kôš (Toro)

Po ukončení súťaže bude vyžrebovaný jeden výherca naraz zo všetkých zapojených súťažiacich. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.

 • Žrebovanie, informovanie výhercov a prevzatie výhry

Žrebovanie  súťaže sa uskutoční dňa 14.8.2017 a bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov usporiadateľa v priestoroch sídla usporiadateľa súťaže. Žrebovanie prebehne pomocou náhodného výberu z platných komentárov cez online aplikáciu. Okrem výhercov budú vyžrebovaní tiež traja náhradníci pre prípad, že by niektorý z výhercov výhru neprevzal.

Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom správy na sociálnej sieti FACEBOOK. V prípade, že nás výherca spätne nekontaktuje v priebehu nasledujúcich 14 dní s doručovacou adresou, jeho právo na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná ďalšiemu náhradníkovi v poradí.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.

Výhercovi bude výhra zaslaná poštou, na ním uvedenú adresu, a to najneskôr do 14 dní od uvedenia doručovacej adresy. Usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené slovenskou poštou.

 • Osobné údaje

Účasťou v súťaži každý súťažiaci dáva súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov, ktoré sú verejne prístupne na jeho profile sociálnej sieti FACEBOOK a ktoré nám sám poskytne v prípade výhry. Súťažiaci zároveň dáva súhlas k použitiu týchto údajov pre obchodné a marketingové účely usporiadateľa.

Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov,  ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

 • Záverečné ustanovenia

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke http://sk.trenkwalder.com.  Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na internetovej stránke http://sk.trenkwalder.com. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná so sociálnou sieťou FACEBOOK. Vaše údaje poskytujete usporiadateľovi súťaže a nie sociálnej sieti FACEBOOK.